چرا مصرف تناوبي آفت كش ها مهم است و باید به آن توجه شود:

1. به تاخیر انداختن بروز پدیده #مقاومت_در_آفات، بیماریها و علفهای هرز:

یکی از علل بروز مقاومت آفات به آفتکشها، وقوع پدیده جهش در نقطه هدف مربوط به آن ترکیب در #آفات_مقاوم است. درصورت وقوع این نوع مقاومت، هر ترکیبی که نحوه عمل مشابهی داشته باشد، یعنی نقطه هدف مشترکی داشته باشد، ممکن است مقاومت به آن نیز رخ دهد که به آن #مقاومت_تقاطعی یا عرضی میگویند.
@mahmoudvand22

2. حفظ اثربخشی آفتکشها و استمرار استفاده از آنها به دلیل محدودیت آنها: به عبارت دیگر، از ترکیبات فعلی موجود در بازار باید درست استفاده (مدیریت) کرد تا کارائی مطلوب آنها علیه آفات حفظ شود. زیرا تولید و به بازار آمدن (تجاری شدن) ترکیبات جدید بسیار پرهزینه، زمان بر و به دلیل قوانین و مقررات سختگیرانه تر شده است، بنابراین از ترکیبات فعلی موجود در بازار که منابع تجدیدناپذیر محسوب میشوند، باید حداکثر استفاده را برد.

در کشور ما 18 آفتکش، بیش از 70 درصد از مصرف کل آفتکشها را به خود اختصاص میدهند که از منظر مدیریت #مقاومت جای نگرانی دارد. بنابراین ضروری است الگوی نامناسب فوق تغییر کرده و با مصرف تناوبی آفت کشها، فشار انتخابی برای گزینش ژنهای مقاومت در جمعیت آفات کاهش یافته و زمینه های لازم برای به تاخیر افتادن و کاهش روند بروز مقاومت در آفات، فراهم شود.

در مورد مقاومت به حشره کشها و #کنه_کش ها و تناوب آفتکشها تا بحال چند پست انتشار یافته و در آینده نزدیک پستهای تکمیلی هم آماده سازی خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *