سموم ثبت شده برای محصولات انباری گروه اول شامل گندم، جو، برنج و ذرت

سموم ثبت شده برای محصولات انباری گروه اول شامل گندم، جو، برنج و ذرت می باشند:(مخصوص انبارها می‌باشد. استفاده خانگی ممنوع) آفات انباری مهم این دسته شامل حشرات زیر هستند:شپشه…