برچسب: اویارسلام

علف کشهای ثبت شده برای شالیزار

علف کشهای ثبت شده برای #شالیزار علفهای هرز معمول در مزارع برنج عبارتند از: #ﺳﻮﺭﻭﻑ ، ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻱ #ﺍﻭﻳﺎﺭﺳﻼﻡ ، ﻗﺎﺷﻖ ﻭﺍﺵ، ﺗﻴﺮﻛﻤﺎﻥ ﺁﺑﻲ، ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻱ #ﺳﻴﺮﭘﻮﺱ (ﭘﻴﺰﻭﺭ)، #ﺳﻞ_ﻭﺍﺵ، ﭘﺎﺳﭙﺎﻟﻮﻡ و ……