پژوهشی

معرفی مجله علمی پژوهشی پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب)

shakes-journal

معرفی مجله علمی پژوهشی پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب)    

دانلود نمونه های آماده تقدیر و تشکر در پایان نامه و رساله

shakes-word

صفحه تقدیم و تشکر در پایان نامه یکی از مهمترین صفحات در تمامی پایان نامه هاست که اغلب دانشجویان و محققان به دنبال کلماتی شیوا و زیبا برای تدوین آن هستند. در ادامه فایل ورد آماده ای از متون پیشنهادی

معرفی مجله علمی پژوهشی پژوهش های زعفران

shakes-journal

معرفی مجله علمی پژوهشی  پژوهش های زعفران  

معرفی مجله علمی پژوهشی مهندسی منابع آب

shakes-journal

معرفی مجله علمی پژوهشی مهندسی منابع آب    

معرفی مجله علمی پژوهشی حفاظت منابع آب و خاک

shakes-journal

معرفی مجله علمی پژوهشی حفاظت منابع آب و خاک

معرفی مجله علمی پژوهشی تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی)

shakes-journal

 

معرفی مجله علمی پژوهشی ژنتیک نوین

shakes-journal

معرفی مجله علمی پژوهشی ژنتیک نوین

معرفی مجله علمی پژوهشی جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران)

shakes-journal

معرفی مجله علمی پژوهشی جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران)