منابع آموزشی

دانلود کتاب نماتدهای بیمارگر حشرات

shakes-pdf

دانلود کتاب نماتدهای بیمارگر حشرات      

دانلود کتاب آللوکمیکالها: کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی

shakes-pdf

دانلود کتاب آللوکمیکالها: کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی        

دانلود کتاب مدلسازی دینامیک آفات و بیماریها

shakes-pdf

دانلود کتاب مدلسازی دینامیک آفات و بیماریها      

دانلود کتاب Aquaculture

shakes-pdf

دانلود کتاب Aquaculture      

دانلود کتاب اکولوژی رفتاری حشرات پارازیتویید

shakes-pdf

دانلود کتاب اکولوژی رفتاری حشرات پارازیتویید      

دانلود کتاب Agro-techniques of selected medicinal plants

shakes-pdf

دانلود کتاب Agro-techniques of selected medicinal plants      

دانلود کتاب آفات مناطق گرمسیری و کنترل آنها

shakes-pdf

دانلود کتاب آفات مناطق گرمسیری و کنترل آنها        

دانلود کتاب قارچ به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک

shakes-pdf

دانلود کتاب قارچ به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک