منابع آموزشی

دانلود کلیپی در مورد نحوه اثر سموم گروه کاربامات (ارسالی از آقای مهندس بشیری)

shakes-mov

دانلود کلیپی در مورد نحوه اثر سموم گروه کاربامات (ارسالی از آقای مهندس بشیری)      

دانلود کلیپی از خورده شدن عنکبوت نر توسط عنکبوت ماده بعد از جفت گیری

shakes-mov

دانلود کلیپی از خورده شدن عنکبوت نر توسط عنکبوت ماده بعد از جفت گیری        

دانلود کلیپ فوق العاده از سوسک بمب افکن (Bombardier beetle)

shakes-mov

دانلود کلیپ فوق العاده از سوسک بمب افکن (Bombardier beetle)      

دانلود کلیپی فوق العاده در مورد تخم ریزی و تفریخ تخم در سوسری

shakes-mov

 دانلود کلیپی فوق العاده در مورد تخم ریزی و تفریخ تخم در سوسری

دانلود کلیپ مستند با عنوان حشرات مفید

shakes-mov

    دانلود کلیپ مستند با عنوان حشرات مفید      

دانلود کلیپ ویدیویی آموزش بستن بوته خیار به زبان فارسی

shakes-mov

دانلود کلیپ ویدیویی آموزش بستن بوته خیار به زبان فارسی      

دانلود هشت فیلم آموزشی با موضوع باغبانی (ارسالی توسط آقای مهندس موسی زاده)

shakes-mov

 دانلود هشت فیلم آموزشی با موضوع باغبانی (ارسالی توسط آقای مهندس موسی زاده)

دانلود فیلم انگلیسی باغداری پایدار (ارسالی از آقای مهندس محمد بشیری)

shakes-mov

دانلود فیلم انگلیسی باغداری پایدار  (ارسالی از آقای مهندس محمد بشیری)