منابع آموزشی

دانلود کلیپ مکانیسم اثر سموم ارگانوفسفره (ارسالی از آقای مهندس محمد بشیری)

shakes-mov

دانلود کلیپ مکانیسم اثر سموم ارگانوفسفره (ارسالی از آقای مهندس محمد بشیری)      

دانلود کلیپ مکانیسم اثر سموم شبه نیکوتینی (ارسالی از آقای مهندس محمد بشیری)

shakes-mov

دانلود کلیپ مکانیسم اثر سموم شبه نیکوتینی (ارسالی از آقای مهندس محمد بشیری)      

دانلود کلیپ معرفی سیستم عصبی مرکزی در حشرات

shakes-mov

دانلود کلیپ معرفی سیستم عصبی مرکزی در حشرات      

دانلود کلیپ مراحل مختلف زندگی پروانه سلطنتی

shakes-mov

دانلود کلیپ مراحل مختلف زندگی پروانه سلطنتی      

دانلود کلیپی از نبرد صدپا و مار

shakes-mov

دانلود کلیپی از نبرد صدپا و مار      

دانلود کلیپی از شکار یک شیخک توسط یک عنکبوت بیوه سیاه

shakes-mov

دانلود کلیپی از شکار یک شیخک توسط یک عنکبوت بیوه سیاه      

دانلود دو کلیپ زیبا در مورد مراحل مختلف زندگی و شکارگری در شیخک (mantis)

shakes-mov

دانلود دو کلیپ زیبا در مورد مراحل مختلف زندگی و شکارگری در شیخک (mantis)      

دانلود دو کلیپ زیبا در مورد مراحل مختلف زندگی و شکارگری در شیخک (mantis)

shakes-mov

دانلود دو کلیپ زیبا در مورد مراحل مختلف زندگی و شکارگری در شیخک (mantis)