منابع آموزشی

دانلود فایلهای صوتی صحبتهای دکتر ابراهیم میثاق با موضوع بد بینی

shakes-mp3

دانلود فایلهای صوتی صحبتهای دکتر ابراهیم میثاق با موضوع بد بینی      

دانلود فایلهای صوتی صحبتهای دکتر ابراهیم میثاق با موضوع اندوه مرگ عزیز

shakes-mp3

دانلود فایلهای صوتی صحبتهای دکتر ابراهیم میثاق با موضوع اندوه مرگ عزیز      

دانلود فایلهای صوتی صحبتهای دکتر ابراهیم میثاق با موضوع اندوه به اندازه توانت بخور

shakes-mp3

دانلود فایلهای صوتی صحبتهای دکتر ابراهیم میثاق با موضوع اندوه به اندازه توانت بخور      

دانلود فایلهای صوتی صحبتهای دکتر ابراهیم میثاق با موضوع عاطفه ایرانی

shakes-mp3

دانلود فایلهای صوتی صحبتهای دکتر ابراهیم میثاق با موضوع عاطفه ایرانی      

دانلود فایلهای صوتی صحبتهای دکتر ابراهیم میثاق با موضوع آرزوی توانایی

shakes-mp3

دانلود فایلهای صوتی صحبتهای دکتر ابراهیم میثاق با موضوع آرزوی توانایی      

دانلود فایلهای صوتی صحبتهای دکتر ابراهیم میثاق با موضوع آدم عصبانی

shakes-mp3

دانلود فایلهای صوتی صحبتهای دکتر ابراهیم میثاق با موضوع آدم عصبانی      

دانلود فایلهای صوتی صحبتهای دکتر ابراهیم میثاق با موضوع دمدمی مزاج

shakes-mp3

دانلود فایلهای صوتی صحبتهای دکتر ابراهیم میثاق با موضوع دمدمی مزاج    

دانلود فایلهای صوتی صحبتهای دکتر ابراهیم میثاق با موضوع فلسفه اشک و تحلیل روانشناختی واقعه عاشورا در برنامه اردیبهشت شبکه ۴ سیما

shakes-mp3

دانلود فایلهای صوتی صحبتهای دکتر ابراهیم میثاق با موضوع فلسفه اشک و تحلیل روانشناختی واقعه عاشورا در برنامه اردیبهشت شبکه ۴ سیما