نوشتار انگلیسی (writting)

دانلود کتاب Ace the TOEFL Essay (TWE) Everything You Need for the Test of Written English

shakes-pdf

دانلود کتاب Ace the TOEFL Essay (TWE) Everything You Need for the Test of Written English    

دانلود فایلی با عنوان ۵۰۰۰ لغت دانشگاهی

shakes-pdf

دانلود مجموعه کتابهای ۴۰۰۰ لغت مهم در زبان انگلیسی    

دانلود کتاب تقویت نوشتن (writting) در انگلیسی

shakes-pdf

دانلود کتاب تقویت نوشتن (writting) در انگلیسی      

دانلود ۹ نمونه سوال Reading آزمون MCHE (ارسالی از آقای مهندس ابراهیم باباییان)

shakes-pdf

دانلود ۹ نمونه سوال Reading آزمون MCHE (ارسالی از آقای مهندس ابراهیم باباییان)      

۲۰ نمونه از جملات ویرایش شده توسط ادیتور انگلیسی الاصل مقالات آکادمیک

Sample 1: Before:  There is a positive relation between X and Y. After:     A positive relation exists between X and Y.   Sample 2: Before:  It is shown that X and Y are among the preferred methods of communication with