آزمونها

هفت مجموعه نمونه سوال reading مربوط به آزمون MCHE

shakes-pdf

هفت مجموعه نمونه سوال reading مربوط به آزمون MCHE    

دانلود فایل فارسی در مورد آشنایی با ساختار آزمونهای بین المللی

اسلایدر شماره 1

دانلود فایل فارسی در مورد آشنایی با ساختار آزمونهای بین المللی