پاورپوینتها

دانلود پاورپوینت آموزشی با موضوع مینوز گوجه فرنگی شب پره توتا (Tuta absoluta) ارسالی توسط آقای مهندس علی عامری

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت آموزشی با موضوع مینوز گوجه فرنگی شب پره توتا (Tuta absoluta) ارسالی توسط آقای مهندس علی عامری      

دانلود پاورپوینتی در مورد تریلوبیتا، کلیسراتا، مایریوپودا

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی در مورد تریلوبیتا، کلیسراتا، مایریوپودا      

دانلود قالب پاور پوینت با موضوع حشرات و طبیعت (سری هفتم)

shakes-ppt

دانلود قالب پاور پوینت با موضوع حشرات و طبیعت (سری هفتم)      

دانلود قالب پاور پوینت با موضوع حشرات و طبیعت (سری ششم)

shakes-ppt

دانلود قالب پاور پوینت با موضوع حشرات و طبیعت (سری ششم)        

دانلود قالب پاور پوینت با موضوع حشرات و طبیعت (سری پنجم)

shakes-ppt

دانلود قالب پاور پوینت با موضوع حشرات و طبیعت (سری پنجم)      

دانلود قالب پاور پوینت با موضوع حشرات و طبیعت (سری چهارم)

shakes-ppt

دانلود قالب پاور پوینت با موضوع حشرات و طبیعت (سری چهارم)    

دانلود قالب پاور پوینت با موضوع حشرات و طبیعت (سری سوم)

shakes-ppt

دانلود قالب پاور پوینت با موضوع حشرات و طبیعت (سری سوم)        

دانلود پاورپوینتی در ارتباط با روشهای کنترل آفات انباری

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی در ارتباط با روشهای کنترل آفات انباری