پاورپوینتها

دانلود پاورپوینت با عنوان “کنار آمدن با استرس”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت با عنوان “کنار آمدن با استرس”/ تهیه شده توسط آقای دکتر حسن عبدالله زاده، هیئت علمی دانشگاه پیام نور    

دانلود پاورپوینت (به زبان فارسی) با عنوان بهداشت کشاورزی

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت (به زبان فارسی) با عنوان بهداشت کشاورزی    

دانلود پاورپوینتی با عنوان “بازدارنده های EPSPS”/ ارسالی از خانم مهندس فرزانه دانشمند

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با عنوان “بازدارنده های EPSPS”/ ارسالی از خانم مهندس فرزانه دانشمند    

دانلود پاورپوینتی با عنوان “فتوسنتز مصنوعی”/ ارسالی از خانم مهندس فرزانه دانشمند

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با عنوان “فتوسنتز مصنوعی”/ ارسالی از خانم مهندس فرزانه دانشمند    

دانلود پاورپوینت درس زراعت عمومی (بر اساس سرفصلهای پیام نور)

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت درس زراعت عمومی (بر اساس سرفصلهای پیام نور)    

دانلود پاورپوینتی در رابطه با کشت زعفران (ارسالی از خانم مهندس مونا اسماعیلی)

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی در رابطه با کشت زعفران (ارسالی از خانم مهندس مونا اسماعیلی)      

دانلود پاورپوینت آموزشی با موضوع مینوز گوجه فرنگی شب پره توتا (Tuta absoluta) ارسالی توسط آقای مهندس علی عامری

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت آموزشی با موضوع مینوز گوجه فرنگی شب پره توتا (Tuta absoluta) ارسالی توسط آقای مهندس علی عامری      

دانلود پاورپوینتی در مورد تریلوبیتا، کلیسراتا، مایریوپودا

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی در مورد تریلوبیتا، کلیسراتا، مایریوپودا