پاورپوینتها

دانلود پاورپوینتی با عنوان مقدمه ای در مورد آفت کشها

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با عنوان مقدمه ای در مورد آفت کشها    

دانلود پاورپوینتی با عنوان “رابطه کیفیت آب و آفت کشها”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با عنوان “رابطه کیفیت آب و آفت کشها”    

دانلود پاورپوینت با عنوان “کنار آمدن با استرس”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت با عنوان “کنار آمدن با استرس”/ تهیه شده توسط آقای دکتر حسن عبدالله زاده، هیئت علمی دانشگاه پیام نور    

دانلود پاورپوینت (به زبان فارسی) با عنوان بهداشت کشاورزی

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت (به زبان فارسی) با عنوان بهداشت کشاورزی    

دانلود پاورپوینتی با عنوان “بازدارنده های EPSPS”/ ارسالی از خانم مهندس فرزانه دانشمند

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با عنوان “بازدارنده های EPSPS”/ ارسالی از خانم مهندس فرزانه دانشمند    

دانلود پاورپوینتی با عنوان “فتوسنتز مصنوعی”/ ارسالی از خانم مهندس فرزانه دانشمند

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با عنوان “فتوسنتز مصنوعی”/ ارسالی از خانم مهندس فرزانه دانشمند    

دانلود پاورپوینت درس زراعت عمومی (بر اساس سرفصلهای پیام نور)

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت درس زراعت عمومی (بر اساس سرفصلهای پیام نور)    

دانلود پاورپوینتی در رابطه با کشت زعفران (ارسالی از خانم مهندس مونا اسماعیلی)

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی در رابطه با کشت زعفران (ارسالی از خانم مهندس مونا اسماعیلی)