پاورپوینتها

دانلود پاورپوینتی با موضوع “نوشتن یک پروپوزال”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با موضوع “نوشتن یک پروپوزال”      

دانلود پاورپوینت با موضوع بیماریهای خرما/ ارسالی از آقای مهندس سید رضا نظامی

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت با موضوع بیماریهای خرما/ ارسالی از آقای مهندس سید رضا نظامی      

دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت تغذیه تاکستان/ ارسالی از خانم مهندس مونا اسماعیلی

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت تغذیه تاکستان/ ارسالی از خانم مهندس مونا اسماعیلی      

دانلود پاورپوینت با عنوان “کالیبراسیون آفت کشها”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت با عنوان “کالیبراسیون”      

دانلود پاورپوینت با موضوع بیماریهای انگور/ ارسالی از آقای مهندس سید رضا نظامی

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت با موضوع بیماریهای انگور/ ارسالی از آقای مهندس سید رضا نظامی    

دانلود پاورپوینت با موضوع آفات و بیماریهای تمشک/ ارسالی از آقای مهندس سید رضا نظامی

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت با موضوع آفات و بیماریهای تمشک/ ارسالی از آقای مهندس سید رضا نظامی    

دانلود پاورپوینت با موضوع بیماریهای مهم مرکبات/ ارسالی از آقای مهندس سید رضا نظامی

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت با موضوع بیماریهای مهم مرکبات/ ارسالی از آقای مهندس سید رضا نظامی      

دانلود پاورپوینت با عنوان “بیماریهای انگور”/ ارسالی از خانم مهندس مونا اسماعیلی

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت با عنوان “بیماریهای انگور”/ ارسالی از خانم مهندس مونا اسماعیلی