دسته: آفتکشها

دستورالعمل کنترل شیمیایی برای حذف علفهای هرز باغات میوه سردسیری:

دستورالعمل #کنترل_شیمیایی برای حذف علفهای هرز باغات میوه سردسیری: علفهای هرز باغات درختان میوه شامل:#ﻗﻴﺎﻕ ، ﭘﺎﺳﭙﺎﻟﻮﻡ، #ﻣﺮﻍ ، #ﺳﻠﻤﻚ ، ﻧﻲ، ﻛﻨﮕﺮ ﻭﺣﺸﻲ، #ﭘﻴﭽﻚ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ، ﻋﻠﻒ ﺧﺮﺱ ﻳﺎ ﻛﺎﺗﻮﺱ،…