دسته: آفتکشها

دستورالعمل ساخت طعمه مسموم با فسفردوزنگ 80 درصد و میزان استفاده برای جونده های مختلف

دستورالعمل ساخت طعمه مسموم با فسفردوزنگ 80 درصد و میزان استفاده برای جونده های مختلف: طعمه مسموم گندم یا جو:شامل : 100 کیلوگرم گندم + 2 لیتر روغن پارافین +…