انواع پیوند در درختان شامل پیوند جوانه، پیوند شاخه و پیوند تعمیری است. هر یک از این پیوندها شامل زیرمجموعه های زیر است:

انواع پیوند جوانه:
در این نوع پیوند، پیوندک به صورت پوست و یا پوست با مقدار کمی از تنه گیاه است.
1- شکمی
۲- قاشی
3- وصله ای
۴- لوله ای

انواع پیوند شاخه:
در پیوند شاخه یا چوب، پیوندک را از ساقه گیاه یا شاخه درختان تهیه می کنند. در این نوع پیوند، پیوندک دارای دو یا چند جوانه است.
1. پیوند زبانه
2. زینی
3. نیمانیم
4. اسکنه
5. تاجی
6. سپری
7. وصله ای
8. مجاورتی

انواع پیوند تعمیری:
پیوند تعمیری برای جلوگیری از مرگ درختان بارور است که به دلیل صدمه حیوانات و جوندگانی مانند خرگوش ، ادوات کشاورزی ، آتش سوزی و یا آفات و بیماریها به بخشی از تنه خسارت وارد شده باشد. این پیوند از اوایل بهار بعد از آغاز رشد گیاه که پوست دهی فعال است، قابل اجرا می باشد.
1. پیوند تعمیری پلی
2. پیوند تعمیری مجاورتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *