✅#سموم#قارچکش ثبت شده برای #ضدعفونی_بذر قبل از کشت #گندم و #جو

جهت #ضدعفونی بذر قبل از کاشت، سموم زیر جهت محافظت از بیماریهای مذکور ثبت شده اند:

🌾 بیماری سیاهک پنهان گندم:

تیابندازول+فلوتریافول DS 5درصد: 2 درهزار

تریادیمنول DS 7.5درصد: 2 درهزار

#تری_تیکونازول FS 20درصد: 0.2 درهزار

تبوکونازول FS 6درصد : 50 میلیلیتر برای 100 کیلوبذر

تبوکونازول DS 2درصد: 1.5 درهزار

دیفنوکونازول DS 3درصد: 1 درهزار

#دیفنوکونازول FS 3درصد: 1 درهزار

پروتیوکونازول+تبوکونازول FS 40درصد: 10-15میلی لیتر برای 100 کیلو بذر

#تتراکونازول LS 12.5درصد: 30میلی لیتر برای 100 کیلوبذر

تریتیکونازول+پیراکلواستروبین FS 12درصد: 0.4 تا 0.5میلی لیتر در کیلوبذر

کربوکسین #تیرام FS 40درصد: 2-2.5درهزار

🌾بیماری #سیاهک آشکار گندم

کاربندازیم WP 60درصد: 2درهزار

#کربوکسین WP 75درصد: 2درهزار

کربوکسین تیرام FS 40درصد: 2 تا 2.5درهزار

#دیفنوکونازول DS 3درصد: 2درهزار

تبوکونازول FS 6درصد : 0.5 درهزار

#تبوکونازول DS 2درصد: 1.5 درهزار

تیابندازول+فلوتریافول DS 5درصد: 2 درهزار

تریادیمنول DS 7.5درصد: 2 درهزار

پروتیوکونازول+تبوکونازول FS 40درصد: 20میلی لیتر برای 100 کیلو بذر

#سایپروکونازول+دیفنوکونازول FS 3.63درصد: 100میلی لیتر برای 100 کیلوبذر

تریتیکونازول+ #پیراکلواستروبین FS 12درصد: 0.5درهزار

🌾 بیماری #سیاهک_پنهان و آشکار

کربوکسین تیرام WP 75درصد: 2درهزار

تتراکونازول LS 12.5درصد: 100میلی لیتر برای 100 کیلوبذر

🌾 بیماری #سیاهک_آشکارجو :

کاربندازیم WP 60درصد : 2درهزار

#کاربندازیم WP 75درصد : 2درهزار

کربوکسین تیرام wp 75درصد: 200گرم برای 100 کیلو بذر

کربوکسین تیرام FS 40درصد: 2 تا 2.5درهزار

تریادیمنول DS 7.5درصد: 150گرم برای 100 کیلو بذر

#تری_تیکونازول FS 20درصد: 20میلی لیتر برای 100 کیلو بذر

سایپروکونازول+دیفنوکونازول FS 3.63درصد: 200میلی لیتر برای 100 کیلو بذر

پروتیوکونازول+تبوکونازول FS 40درصد: 15میلی لیتر برای 100 کیلو بذر

🌾 بیماری سیاهک پنهان (سخت) جو:

#کربوکسین_تیرام wp 75درصد: 1 تا 2 درهزار

🌾 بیماری #سیاهک_پنهان_پاکوتاه گندم

دیفنوکونازول DS 3درصد: 200گرم برای 100 کیلو

دیفنوکونازول FS 3درصد : 1درهزار

🌾 بیماری #لکه_قهوه_ای_نواری_جو

#ایمازالیل LS 5درصد: 1درهزار
ایپرودیون کاربندازیم WP 52.5درصد: 1درهزار

کربوکسین تیرام WP 75درصد: 2-2.5درهزار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *