چه درختانی را می توان به یکدیگر پیوند زد:

🌱 پیوندک : گلابی
پایه : به، گلابی نرک، ازگیل ژاپنی، زالزالک
نوع پیوند : انواع پیوند
زمان: بهار، پاییز، آخر اسفند

🌱پیوندک : ازگیل
پایه : ازگیل، زالزالک، به
نوع پیوند : اسکنه، شکمی، تاجی
زمان : اسفند، بهار، شهریور
@mahmoudvand22

🌱پیوندک : بِه
پایه : به، زالزالک
نوع پیوند : انواع #پیوند
زمان : بهار، پاییز

🌱پیوندک : #زردآلو
پایه : گوجه، هلو، زردآلو
نوع پیوند : #ترصیعی ، #نیمانیم ، شکمی
زمان : بهار، پاییز

🌱پیوندک : زیتون
پایه : زبان گنجشک، زیتون وحشی و اهلی
نوع پیوند : اسکنه، #تاجی ، شکمی، جانبی زیر پوستی
زمان : اسفند، بهار، پاییز
@mahmoudvand22
🌱 پیوندک : #توت، #شاه_توت
پایه : توت سفید
نوع پیوند : اسکنه، #شکمی ، تاجی
زمان : اسفند، بهار، پاییز

🌱 پیوندک : خرمالو
پایه : خرمالوی وحشی
نوع پیوند : #اسکنه ، شکمی، تاجی
زمان : اسفند، بهار،

🌱 نوع پیوندک : #پسته
نوع پایه : بنه یا چاتلانقوش، پسته
نوع پیوند : شکمی، لوله‌ای تاجی
زمان پیوند : بهار، پاییز

🌱نوع پیوندک : انگورفرنگی
نوع پایه : انگورفرنگی گل زرد
نوع پیوند : شکمی، نیمانیم
زمان : بهار، پاییز

🌱 پیوندک : بادام
پایه : هلو، #گوجه سبز، زردآلو
نوع پیوند : انواع پیوند
زمان : بهار، پاییز
@mahmoudvand22
🌱 پیوندک : انگور
پایه : #مو
پیوند : اسکنه روی ریشه، نیمانیم، زینی
زمان : اسفند، فروردین

🌱 نوع پیوندک : آلو
نوع پایه : گوجه، آلو
نوع پیوند : انواع پیوند
زمان : اسفند، بهار، آخر تابستان

🌱 نوع پیوندک : گردو
نوع پایه : گردوی معمولی و سیاه
نوع پیوند : اسکنه، نیمانیم تاجی، #زینی
زمان : بهار، پاییز، آخر اسفند

🍒 نوع پیوندک : گیلاس، آلبالو
نوع پایه : آلبالوی تلخه و معمولی، مهالب
نوع پیوند : شکمی، تاجی، #اسکنه ، نیمانیم
زمان : بهار، پاییز، آخر اسفند

🍊 نوع پیوندک : #مرکبات
نوع پایه : نارنج ، #پرتقال ، دارابی، بالنگ، نارنج سه برگ، لیمو
نوع پیوند : اسکنه، شکمی، تاجی، جانبی
زمان : آخر اسفند، بهار، آخر تابستان

🌱 نوع پیوندک : هلو
نوع پایه : هلو، گوجه، #بادام ، #زردآلو
نوع پیوند : اسکنه، #لوله‌_ای ، شکمی
زمان : آخر اسفند، بهار، آخر تابستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *