هرم نیاز به عناصر در گیاه

یک گیاه چه زراعی باشد و چه باغی، برای رشد متناسب و بارآوری مناسب نیاز به 16 عنصر دارد که این عناصر به لحاظ میزان نیاز در یک سطح نیستند و برخی مهمتر و برخی اهمیت کمتر دارند اما وجود همه آنها ولو به مقدار کم ضروری است.

البته میزان موردنیاز هریک از این عناصر در همه گیاهان یکسان نیست و گیاهان مختلف، با توجه به نوع میوه، میزان مصرفشان از عناصر، مخصوصا عناصر میکرو، متفاوت است. این 16 عنصر عبارتند از:

هیدروژن H، کربن Cو اکسیژن O که از هوا تامین می شوند

عناصر پر مصرف یا ماکرو: ازتN ، فسفر P و پتاسیم K که در انتهای این هرم قرار دارند و بیشترین نیاز گیاه به این عناصر است و حدود 80 درصد نیاز غذایی گیاه را تامین میکنند

عناصر ثانویه: کلسیم Ca ، منیزیم Mg و گوگرد S که در میانه هرم هستند و نیاز گیاه به این عناصر بعد از عناصر پرمصرف، بیشترین است و حدود 18 درصد را تشکیل می دهد

عناصر میکرو یا کم مصرف: آهن Fe، مس Cu، روی Zn، منگنز Mn، بور B، مولیبدن Mo ، کلر Cl که 0.3 درصد نیاز غذایی را تشکیل می دهند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *