دستورالعمل #کنترل_شیمیایی برای حذف علفهای هرز باغات میوه سردسیری:

علفهای هرز باغات درختان میوه شامل:
#ﻗﻴﺎﻕ ، ﭘﺎﺳﭙﺎﻟﻮﻡ، #ﻣﺮﻍ ، #ﺳﻠﻤﻚ ، ﻧﻲ، ﻛﻨﮕﺮ ﻭﺣﺸﻲ، #ﭘﻴﭽﻚ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ، ﻋﻠﻒ ﺧﺮﺱ ﻳﺎ ﻛﺎﺗﻮﺱ، ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ ﻭﺣﺸﻲ ، ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻥ ﻭﺣﺸﻲ، ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻱ #ﺗﺎﺝ_ﺧﺮﻭﺱ، ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﻭﺍﺵ و #ﺳﺲ ﺩﺭﺧﺘﻲ

علفکشهای ثبت شده در سازمان حفظ نباتات جهت علفهای هرز #باغات#میوه سردسیری عبارتند از:
#ﭘﺎﺭﺍﻛﻮﺍﺕ 20 درصد SL به میزان 3 تا 5 لیتر در هکتار و زمانیکه ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻠﻒ ﻫﺎ 10 تا 15 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

گلایفوزیت 41 درصد SL به میزان 4 تا 12 لیتر در هکتار، ﺍﻭﺍﻳﻞ ﮔﻞﺩﻫﻲ ﻋﻠﻒﻫﺎﻱ ﻫﺮﺯ. ﮔﻠﻴﻔﻮﺯﻳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻠﻒﻫﺎﻱ ﻫﺮﺯ ﺩﺍﺋﻤﻲ به میزان ۶-۱۲ ﻟﻴﺘﺮ ﺩﺭ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻠﻒﻫﺎﻱ ﻫﺮﺯ یکساله ۴-۶ ﻟﻴﺘﺮ ﺩﺭ ﻫﻜﺘﺎﺭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺍﺯ ﺭﻳﺨﺘﻦ ﺭﻭﻱ ﺷﺎﺥ ﻭ ﺑﺮﮒ ﻭ #ﺗﻨﻪ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﺷﻮﺩ. ﻣﺼﺮﻑ ﻓﺮﻱﮔﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ۵ ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭ (2 ﻟﻴﺘﺮ ﺩﺭ ﻫﻜﺘﺎﺭ) ﻭ ﻳﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺁﻣﻮﻧﻴﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ 2 درصد (8 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻫﻜﺘﺎﺭ) ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ گلایفوزیت ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﺩﻫﺪ. #ﺩﺯ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﮔﻠﻴﻔﻮﺯﻳﺖ ۶ ﻟﻴﺘﺮ ﺩﺭ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ #ﮔﻠﻴﻔﻮﺯﻳﺖ ۲۰۰ ﻟﻴﺘﺮ است.

گلایفوزیت 71 درصد SG به میزان 4 کیلوگرم در هکتار و زمانیکه ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻠﻒﻫﺎ ۱۰-۱۵ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﻠﻮﻓﻮﺳﻴﻨﺖ ﺁﻣﻮﻧﻴﻮﻡ 20 درصد SL به میزان 5 تا 10 لیتر در هکتار و زمانیکه ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻠﻒﻫﺎ 15 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. #ﮔﻠﻮﻓﻮﺳﻴﻨﺖ ﺁﻣﻮﻧﻴﻮﻡ ﺩﺭ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥﺗﺮ ﺍﺯ 4 ﺳﺎﻝ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﺸﻮﺩ. ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﺎﻍ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻋﻠﻒﻫﺎﻱ ﻫﺮﺯ #ﺑﺎﺭﻳﻚ_ﺑﺮﮒ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﻳﻚﺑﺮﮒﻛﺶﻫﺎﻱ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﺩ. مصرف آب ﺑﺮﺍﻱ #ﮔﻠﻮﻓﻮﺳﻴﻨﺖ_ﺁﻣﻮﻧﻴﻮﻡ ۵۰۰ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

#ﺍﻳﻨﺪﻭﺯﻳﻔﻼﻡ 50 درصد SC به میزان 150 میلی لیتر در هکتار، ﺭﻭﺗﻴﻮﺍتور ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺩﺭ ﻛﻒ ﺑﺎﻍ ﺩﺭ #ﻛﺸﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻬﺎﺭﻩ

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺑﻪ #ﺩﺍﺭﻭﺍﺵ Viscum album ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮﺩﺩ:
#ﻛﻨﺘﺮﻝ_ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ (ﺣﺬﻑ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺁﻟﻮﺩﻩ، #ﻫﺮﺱ ﻭ ﺣﺬﻑ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ، ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻥ ﺑﻘﺎﻳﺎﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ) ﻭ #ﻛﻨﺘﺮﻝ_ﺯﺭﺍﻋﻲ (ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﺍﻧﮕﻞ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺗﻴﺮﻩ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﻧﻮﺭ) ﻭﻓﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *