مجله های داخلی در زمینه کشاورزی

اسلایدر شماره 1

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر روی لینکها کلیک کنید

 

 
صاحب امتیاز نام مجله
  دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)
  موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور آفات و بیماریهای گیاهی
  انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی)
  وزارت جهاد کشاورزی اقتصاد کشاورزی و توسعه
  دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)
  انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران بیماریهای گیاهی
  دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا پژوهش کشاورزی
 دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تاکستان پژوهشنامه کشاورزی
  وزارت جهاد کشاورزی پژوهش و سازندگی
  دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد پژوهشهای زراعی ایران
  دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز پژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی)
  دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی)
  گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران)
  موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
  دانشگاه شیراز تحقیقات کشاورزی ایران
  دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی)
  دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز دانش آب و خاک (دانش کشاورزی)
  دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز دانش کشاورزی
  موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور رستنیها
  موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی- وزارت جهاد کشاورزی روستا و توسعه
وزارت جهاد کشاورزی  زیتون
  انجمن ژنتیک ایران ژنتیک نوین
  دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)
  انجمن علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران
  موسسه تحقیقات خاک و آب علوم خاک و آب
  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران علوم کشاورزی ایران
  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان علوم کشاورزی و منابع طبیعی
  پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی علوم محیطی
  دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد علوم و صنایع کشاورزی
  دانشگاه صنعتی اصفهان علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی
  دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات علوم کشاورزی
 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اراک  فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی
  جهاد دانشگاهی گیاهان دارویی
 دانشگاه شیراز  گیاهپزشکی (فصلنامه)
  انجمن آبیاری و زهکشی ایران مجله آبیاری و زهکشی ایران
  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی
  موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر)
  موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر)
  دانشگاه تربیت مدرس مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی
  موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی
  موسسه تحقیقات چغندرقند مجله چغندر قند
  دانشگاه تهران مجله دانش گیاهپزشکی ایران
  دانشگاه شهید چمران اهواز – دانشکده کشاورزی مجله علمی کشاورزی
  دانشگاه تهران مجله علوم باغبانی ایران (علوم کشاوری ایران)
  انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران مجله علوم زراعی ایران
  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ایران مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران)
  انجمن علوم باغبانی ایران مجله علوم و فنون باغبانی ایران
  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور مجله گیاه شناسی ایران
  پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران مجله کشاورزی
  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مهندسی بیوسیستم ایران (علوم کشاورزی ایران)
  انجمن حشره شناسی ایران نامه انجمن حشره شناسی ایران
  موسسه تحقیقات و علوم کشاورزی نهال و بذر
  Iranian Journal of Entomology
 

معرفی مجلات علمی پژوهشی کشاورزی و محیط زیست مصوب وزارت علوم


  1. مریم می‌گه:

    بسیار عالی است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/