لینک مجلات ISI در زمینه گیاهپزشکی و کشاورزی و علوم زیستی

اسلایدر شماره 1

لیست مجلات در ادامه مطلب

مجلاتی که با (JCR) مشخص شده اند دارای impact factor می باشند

 

 
 
Academic Journal of Entomology Acta Agriculturæ Scandinavica – Section B (JCR) Acta Agriculturae Slovenicac Acta Entomologica Serbia Acta Entomologica Sinica

Acta Entomologica Slovenica

Acta Amazonica

Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica

Advances in Insect Physiology (JCR)

African Entomology (JCR)

African Plant Protection

African Journal of Agricultural Research (JCR)

Agricultural and Forest Entomology (JCR)

Agriculturae Conspectus Scientificus

Agricultural Sciences in China

American Journal of Agricultural and Biological Sciences

American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sci

Anais da Academia Brasileira de Ciências

Annals of the Entomological Society of America (JCR)

Annals of Biological Research

Annals of Applied Biology (JCR)

Annual Review of Entomology (JCR)

Aquatic Insects (JCR)

Apidologie (JCR)

Applied Entomology and Zoology (JCR)

Applied Biological Sciences

Arab Journal of Plant Protection

Archives of Insect Biochemistry and Physiology (JCR)

Archives of Phytopathology & Plant Protection

Advances in Environmental Biology

Archives of  Biological Sciences (JCR)

Australian Journal of Entomology  (JCR)

 Australian Journal of Basic and Applied Sciences

Australian Journal of Agriculture Research (Crop and Pasture Science) (JCR)

Belgian Journal of Entomology

Biharean biologist

Biocontrol (JCR)

Biologia (JCR)

Biocontrol Science and Technology (JCR)

Biological Control (JCR)

 Biological Agriculture & Horticulture

Bioresource Technology (JCR)

Biology Bulletin (JCR)

Biological Research (JCR)

Bollettino della Società entomologica italiana

British Journal of Entomology and Natural History

Brazilian Archives of Biology and Technology(JCR)

Brazilian Journal of Biology (JCR)

Bulletin of the Amateur Entomologists’ Society

Bulgarian Journal of Agricultural Science (JCR)

Bulletin of Entomological Research (JCR)

Bulletin of the Entomological Society of Egypt

Bulletin of Insectology (JCR)

Bulletin of IOBC-WPRS

Cahiers Agricultures (JCR)

Canadian Entomologist (JCR)

Canadian Journal of Agricultural Economics (JCR)

Chemoecology (JCR)

Chilean Journal of Agricultural Research (JCR)

Chinese Bulletein of Entomology

Comptes Rendus Biologies

Crop Protection (JCR)

Cuban Journal of Agricultural Science (JCR)

Current Opinion in Insect Science

Deutsche Entomologische Zeitschrift (JCR)

Ecological Entomology (JCR)

Ecotoxicology Enviromental Safety (JCR)

Ecotoxicology (JCR)

Egyptian Academic Journal of Biological Sciences and Entomology

Egyptian Journal of Biological Pest Control (JCR)

Entomologia Americana (JCR)

Entomologia Experimentalis et Applicata (JCR)

Entomologica Austriaca

Entomologia Generalis (JCR)

Entomologica Fennica (JCR)

Entomological News (JCR)

Entomological Research (JCR)

Entomological Science (JCR)

Environmental Entomology (JCR)

European Journal of Entomology (JCR)

Experimental Agriculture (JCR)

 Frontiers in Life Science (JCR)

Hong Kong Entomological Bulletin

Icelandic Agricultural Sciences

The Indian Journal of Agricultural Sciences (JCR)

Indian Journal of Entomology

Industrial Crops and Products (JCR)

Insect Biochemistry and Molecular Biology (JCR)

Insect Molecular Biology (JCR)

Insect Science (JCR)

Insectes Sociaux (JCR)

International Journal of Biology

International Journal of Agricultural and Biological Engineering

International Journal of Developmental Biology

International Journal of Evolutionary Biology

International Journal of Food Properties (JCR)

International Journal of Fruit Science

International Journal of Integrative Biology

International Journal of Industrial Entomology

International Journal of Insect Science

International of Journal of Tropical Insect Science

International Journal of Pest Management (JCR)

International Journal of Plant Production (JCR)

Irish Journal of Agricultural and Food Research

Italian Journal of Zoology (JCR)

Japanese Journal of Applied Entomology and Zoology (JCR)

Jordan Journal of Agricultural Sciences

Jordan Journal of Biological Sciences

Journal Central European Agriculture

Journal of Crop Science and Biotechnology

Journal of Dispersion Science and Technology (JCR)

Journal of Agricultural and Urban Entomology

Journal of Agricultural, Biological, and Environmental Statistics (JCR)

Journal of Agricultural & Food Information

Journal of the Science of Food and Agriculture (JCR)

Journal of Agricultural Science and Technology (JCR)

Journal of Applied Entomology (JCR)

Journal of Asia-Pacific Entomology

Journal of Biosciences (JCR)

Journal of Economic Entomology (JCR)

Journal of Entomological and Acarological Research

Journal of Entomological Science (JCR)

Journal of Entomological Society of Iran

Journal of Entomology

Journal of Entomology and Nematology

Journal of Ecology and Field Biology 

Journal of Environmental Science and Health, Part B  Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes (JCR)

Journal of Essential Oil Bearing Plants (JCR)

Journal of Essential Oil Research (JCR)

Journal of Food Protection (JCR)

Journal of Insect Physiology (JCR)

Journal of Insect Science (JCR)

Journal of Natural History (JCR)

Journal of the Kansas Entomological Society (JCR)

Journal of the Entomological Research Society (JCR)

Journal of Tropical Agriculture

Journal of Pest Science (JCR)

Journal of Pesticide Science (JCR)

Journal of Plant Protection Research

Journal of Plant Interactions (JCR)

Journal of Plant Nutrition (JCR)

Journal of Stored Products Research (JCR)

Korean Journal of Applied Entomology (JCR)

Korean Journal of Environmental Agriculture (JCR)

Korean Journal for Food Science of Animal Resources (JCR)

Munis Entomology and Zoology

Natural Product Research: Formerly Natural Product Letters (JCR)

Neotropical Entomology (JCR)

New Zealand Entomologist

New Zealand Journal of Crop & Horticultural Science  (JCR)

New Zealand Journal of Agricultural Research (JCR)

Norwegian Journal of Entomology

Oriental Insects (JCR)

Open Biology Journal

Pan-Pacific Entomologist (JCR)

PANS Pest Articles & News Summaries (JCR)

Pest Management Science (JCR)

Pesticide Biochemistry and Physiology (JCR)

Physiological Entomology (JCR)

Phytoparasitica (JCR)

Plant Protection Quarterly

Plant Protection Science

Polish Journal of Entomology

Postharvest Biology and Technology (JCR)

Proceedings of the Entomological Society of Washington (JCR)

Proceedings of the National Academy of Sciences, India – Section B: Biological Sciences (JCR)

Psyche

Revista Brasileira de Fruticultura (JCR)

Revista Colombia de Entomológica (JCR)

Romanian Journal of Agricultural Research (JCR)

Romanian Journal of Biology-Zoology

Russian Entomological Journal

Scientia Agricola (JCR)

Soil Science & Plant Nutrition (JCR)

Southwestern Entomologist (JCR)

Spanish Journal of Agricultural research (JCR)

Systematic & Applied Acarology

Systematic Entomology (JCR)

The Indian Journal of Agricultural Sciences

The International Journal of Agricultural Sustainability (JCR)

The Journal of Experimental Biology

The Open Entomology Journal

Transactions of the American Entomological Society (Philadelphia) (JCR)

Turkish Journal of Agriculture and Forestry (JCR)

Turkish Journal of Biology (JCR)

Turkish Journal of Entomology (JCR)

Turkish Journal of Field Crops (JCR)

Trakia Journal of Sciences

Trends in Life Sciences

World Applied Science Journal

Zemdirbyste-Agriculture (JCR)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/