دانلود مجموعه ۸۵ فیلم آموزش آمار (انگلیسی) با توضیحات ساده

shakes-mov

 دانلود مجموعه ۸۵ فیلم آموزش آمار (انگلیسی) با توضیحات ساده

دانلود قسمت ۱ تا ۱۱ فیلمهای آموزش آمار شامل مباحث میانگین و میانه و مد، دامنه و میانگین دامنه، خواندن تصویر نگاشت، روش خواندن نمودار های ستونی، روش خواندن نمودارهای خطی، روش خواندن نمودار دایره ای، نمودار های خطی گمراه کننده، نمودار های ریشه و برگ، نمودار های شمعی، خواندن نمودارهای شمعی، میانگین 

 

دانلود از سرور دوم


دانلود قسمت ۱۲ تا ۱۷ فیلمهای آموزش آمار شامل میانگین نمونه و میانگین جامعه، واریانس جامعه، انحراف معیار، فرمول های متفاوت واریانس، معرفی متغیر تصادفی

 

دانلود از سرور دوم


دانلود قسمت ۱۸ تا ۲۳ فیلمهای آموزش آمار شامل تابع چگالی احتمال، توزیع دو جمله ای، امید ریاضی  

 

دانلود از سرور دوم


دانلود قسمت ۲۴ تا ۲۸ فیلمهای آموزش آمار شامل امید ریاضی توزیع های دو جمله ای، فرآیند پواسون، قانون اعداد بزرگ، تمرینی با استفاده از اکسل برای توزیع نرمال 

 

دانلود از سرور دوم


دانلود قسمت ۲۹ تا ۳۱ فیلمهای آموزش آمار شامل مقدمه ای بر توزیع نرمال، مساله ای از توزیع نرمال  

 

دانلود از سرور دوم


دانلود قسمت ۳۲ تا ۳۶ فیلمهای آموزش آمار شامل مساله ای از توزیع نرمال، تمرین : توزیع استاندارد نرمال و قانون تجربی، تمرین بیشتر قاعده تجربی و آماره Z، قضیه حد مرکزی، توزیع نمونه گیری از نمونه متوسط (قسمت اول)

 

دانلود از سرور دوم


دانلود قسمت ۳۷ تا ۳۹ فیلمهای آموزش آمار شامل توزیع نمونه گیری از نمونه متوسط (قسمت دوم)، خطای استاندارد از میانگین، مثالی از توزیع نمونه گیری

 

دانلود از سرور دوم


دانلود قسمت ۴۰ تا ۴۳ فیلمهای آموزش آمار شامل بازه ی اطمینان، مثالی از میانگین و واریانس توزیع برنولیریال میانگین توزیع برنولی و فرمول واریانس، خطای حاشیه (قسمت اول)

 

دانلود از سرور دوم


دانلود قسمت ۴۴ تا ۴۶ فیلمهای آموزش آمار شامل خطای حاشیه (قسمت دوم)، مثال هایی از فاصله ی اطمینان، فاصله اطمینان در اندازه نمونه کوچک

 

دانلود از سرور دوم


دانلود قسمت ۴۷ تا ۵۲ فیلمهای آموزش آمار شامل آزمون فرض و مقادیر احتمالی P، آزمون یک طرفه و دوطرفه، آماره T در مقابل آماره Z، خطای نوع اول، آزمون فرضیه با نمونه های محدود، فاصله اطمینان آماره T

 

دانلود از سرور دوم


دانلود قسمت ۵۳ تا ۵۶ فیلمهای آموزش آمار شامل آزمون فرضیه با نمونه های نسبتا بزرگ، اختلاف واریانس برای متغیرهای تصادفی، توزیع اختلاف میانگین نمونه، فاصله اطمینان اختلاف میانگین

 

دانلود از سرور دوم


دانلود قسمت ۵۷ تا ۶۰ فیلمهای آموزش آمار شامل شفاف سازی فاصله اطمینان از اختلاف میانگین، آزمون فرض برای اختلاف میانگین، مقایسه نسبت های جامعه

 

دانلود از سرور دوم


دانلود قسمت ۶۱ تا ۶۴ فیلمهای آموزش آمار شامل آزمون فرضیه در مورد مقایسه نسبت جامعه، مجذور خطا در خط رگرسیون، کمینه کردن مربع خطا نسبت به خط رگرسیون

 

دانلود از سرور دوم


دانلود قسمت ۶۵ تا ۷۱ فیلمهای آموزش آمار شامل کمینه کردن مربع خطا نسبت به خط رگرسیون (اثبات قسمت چهارم)، مثالی از خط رگرسیون، کمینه کردن مربع خطا نسبت به خط رگرسیون (اثبات قسمت دوم)، مجذور r یا ضریب تعیین دومین مثال رگرسیون، محاسبه مجذور r، کوواریانس و رگرسیون خط

 

دانلود از سرور دوم


دانلود قسمت ۷۲ تا ۷۶ فیلمهای آموزش آمار شامل معرفی توزیع کای-اسکور، آزمون کای-اسکور پیرسون، جدول های احتمالی آزمون کای-اسکور، تجزیه و تحلیل واریانس

 

دانلود از سرور دوم


دانلود قسمت ۷۷ تا ۸۵ فیلمهای آموزش آمار شامل تجزیه و تحلیل واریانس، همبستگی و رابطه علیت، استدلال استنتاجی، الگوهای استقرایی

 

دانلود از سرور دوم

منبع: maktabkhooneh.org

در صورتیکه لینکهای دانلود فعال نیستند یا چنانچه شما صاحب اثر فایل منتشر شده در این صفحه هستید و خواهان حذف لینک دانلود فایل هستید، در قسمت نظرات در پایین صفحه اعلام فرمایید

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *