اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دکتری ۹۴ دانشگاه اصفهان

shakes-news

دانشگاه اصفهان درسال تحصیلی ۹۵-۹۴ براساس شیوه نامه داخلی بدون آزمون دکتری  از بین واجدین شرایط، دانشجو می پذیرد.

دانشگاه اصفهان براساس شیوه نامه داخلی مصوب کمیته استعدادهای درخشان و برطبق رشته های مندرج دردفترچه راهنمای انتخاب رشته سال ۹۴ آزمون دکتری سازمان سنجش از بین واجدین شرایط، دانشجو می پذیرد.

داوطلبان باید ضمن مطالعه دقیق شیوه نامه و پس از دریافت و تکمیل فرم درخواست پذیرش، کلیه مدارک مربوطه را به آدرس پستی ذکر شده در این اطلاعیه ارسال نمایند.

شرایط ثیت نام :

ماده  ۱: دانشگاه اصفهان حداکثرمعادل ۲۰درصد ازظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی -پژوهشی دوره روزانه دکتری خوددرهرکدرشته محل تحصیل را ازبین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد داخل کشورومورد ت‍أیید وزارت (یادانشجویان دوره کارشناسی ارشد داخل که تا پایان شهریور ماه سال درخواست پذیرش ، دانش آموخته شوند )را به صورت مازاد برظرفیت وبارعایت شرایط زیر پذیرش کند.

۱-۱بیش ازدوسال ازتاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.

۱-۲ کسب حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیت های آموزشی ،پژوهشی ومصاحبه .

۱-۳‌- داشتن میانگین کل ۱۵ وبالاتر دردوره کارشناسی ومیانگین ۱۷وبالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه دردوره کارشناسی ارشد

۱ -۴-کسب حداقل نمره آزمون زبان مورد تصویب شورای آموزشی دانشگاه اصفهان (پس ازقبولی و تاقبل از برگزاری امتحان جامع) مطابق باقوانین دانشجویان پذیرفته شده با آزمون .

تبصره ۲: صرفا پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال ۸۹  به بعد مجازبه شرکت درفراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری سال ۹۴دانشگاه اصفهان می باشند.

۱-۵- برای شرکت درفراخوان دکتری سال ۹۴،داشتن حداقل ۲مقاله علمی پژوهشی یرای دانشجویان ودانش آموختگان شیوه آموزشی پژوهشی وداشتن ۳مقاله علمی پژوهشی برای دانشجویان ودانش آموختگان شیوه آموزش محور مرتبط با رشته تحصیلی  الزامی است.

تبصره ۳ : دانشگاه اصفهان ازپذیرش درخواست دانشجویان سایر دانشگاههای غیر دولتی  اعم ازدانشگاه آزاد،پیام نور ،موسسات غیرانتفاعی ،دوره مجازی ،نیمه حضوری ،پردیس های دانشگاهی ،دانشگاه جامع علمی  -کاربردی مراکز وابسته به وزارتخانه ها وموسسات وحوزه های علمیه برای سال تحصیلی ۹۵-۹۴ معذوراست.

تبصره۴ : پذیرش دانش آموختگان حائز شرایط این آیین نامه بدون پرداخت شهریه تحصیلی است .

ماده ۲ : دانشگاه می تواند فقط یک بار تا اول شهریور ماه هر سال نسبت به پذیرش حائزین شرایط ، اقدام نماید .اسامی پذیرفته شدگان باید توسط معاون آموزشی دانشگاه برای تایید صلاحیت عمومی به سازمان سنجش ارسال شود وقطعی شدن ثبت نام منوط بر تأیید این سازمان است .

ماده ۳ : پذیرش افراد مشمول این آیین نامه ، درهمان رشته تحصیلی یا رشته های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی به تشخیص گروه آموزشی وتأیید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است .

ماده ۴–  تغییر رشته  یاجابجایی محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس این شیوه نامه مجاز نیست .

ماده ۵–  مسئولیت حسن اجرای این شیوه نامه وهرگونه پاسخگویی قانونی  مترتب بر آن برعهده دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه اصفهان می باشد .

ماده ۶– این شیوه نامه در تاریخ۹۴/۰۱/۲۵  به تصویب شورای محترم آموزشی دانشگاه رسید.

مدارک مورد نیاز :

الف) فرم درخواست پذیرش تکمیل شده توسط داوطلب

ب) تصویر گواهی پذیرش یا چاپ مقالات (۳ مقاله برای دانشجویان و دانش آموختگان شیوه آموزش محور و ۲ مقاله برای دانش آموختگان و دانشجویان شیوه آموزشی پژوهشی)

ج) تصویر گواهی فراغت از تحصیل مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد که در آن معدل (میانگین) قید شده باشد

تبصره : دانش آموختگان و دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد، ملزم به ارائه گواهی معدل (میانگین) بدون نمره پایان نامه که به تایید معاون آموزشی یا مدیر کل امور آموزشی دانشگاه رسیده، می باشند.

د) تصویر ریزنمرات یا آخرین کارنامه دوره کارشناسی ارشد

هـ) اصل فیش واریزی به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ (یک میلیون ریال معادل یکصد هزار تومان) به حساب بانک ملت شعبه دانشگاه اصفهان حساب جام به شماره حساب ۲۷۲۴۰۲۰۱۱۷ و شناسه واریز۲۲۲۳۶۰ (حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه اصفهان قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت)

متقاضیان مدارک خودراباید ازتاریخ ۹۴/۰۲/۰۵  لغایت ۹۴/۰۲/۱۶ منحصرا به صورت پستی به این دانشگاه ارسال نمایند .به مدارکی که پس ازاین تاریخ ارسال شود ترتیب اثرداده نخواهد شد. این دفتر ازپذیرش مدارک بصورت حضوری معذور می باشد.

آدرس پستی : میدان آزادی (دروازه شیراز) – خیابان هزارجریب- دانشگاه اصفهان – معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی – دفتراستعدادهای درخشان -کدپستی ۷۳۴۴۱-۸۱۷۴۶

نکات مهم:

۱ـ مسئولیت صحت اعتبار مدارک ارسالی به عهده داوطلب محترم است و در صورت عدم تطابق باواقع ،تحصیل دانشجوی محترم حتی درصورت پذیرفته شدن منتفی خواهد بود.

۲- مبنای پذیرش بدون آزمون دکتری سال ۹۴ این دانشگاه صرفاً رشته های اعلام شده در دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری سال ۹۴ سازمان سنجش می باشد.

داوطلبان باید هرگونه اطلاع رسانی را تاتاریخ برگزاری مصاحبه از طریق سایت دانشگاه اصفهان به آدرس www.ui.ac.ir  پیگیری نمایند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/